Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: โครงการหนังสือเพื่อน้อง

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

se-ed csr

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี14/2562 โดย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 16 แห่ง ดังนี้ ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ ซีเอ็ด สาขา 1 บ้านดอนชัยชนะ อุบลราชธานี สุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี ชั้น 3 2 บ้านท่ายาง กระบี่ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2562

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี14/2562 โดย เดือนมกราคม 2562 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 15 แห่ง ดังนี้ ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ร้าน ซีเอ็ด สาขา 1 บ้านปางเคาะ แพร่ มาร์คโฟร์ แพร่ 2 บ้านสามกระทาย ประจวบคีรีขันธ์ โลตัส ปราณบุรี ปร Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2561

#ซีเอ็ด #มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี13/2561 โดย เดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้ ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ ซีเอ็ด สาขา 1 บ้านหนองคอไก่ เพชรบุรี รับที่คลังซีเอ็ด 2 บ้านเขากระป Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี13/2561 โดย เดือนตุลาคม 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 19 แห่ง ดังนี้ ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ ซีเอ็ด สาขา 1 บ้านหนองแขม ชัยภูมิ โลตัส จัตุรัส ชัยภูมิ 2 บ้านวังปลา จ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียน โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี13/2561 โดย เดือนกันยายน 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้ ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ ซีเอ็ด สาขา 1 บ้านคอวัง นครปฐม โฮมโปร นครปฐม 2 บ้านเป้า หนองคาย โลตัส Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561 โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 22 แห่ง ดังนี้ ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา 1 บ้านสะปัน น่าน บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ 2 บ้านโนนปอแดง หนอ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561 โดยในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 22 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) จ.น่าน จัดมอบที่ จ.น่าน โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา จ.น่าน จ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561 โดยในเดือนพฤษภา 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านแปลง 2 จ.เชียงใหม่ รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา บิ๊กซี หางดง 2 โรงเรียนบ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ รับมอบท Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2561

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561 โดยในเดือนเมษายน 2561 นี้ จะได้มีการบริจาคหนังสือตามโครงการให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 20 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ จ.ตาก รับมอบที่ร้านซีเอ็ด สาขา เวียงตาก พลาซ่า โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก จ.กำแพงเพชร รับ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2561 ( จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 25 Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ( จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นป Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2561

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2561 ( จำนวน 6 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 13 /2561 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 256 Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนธันวาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนธันวาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนธันวาคม 2560 (จำนวน 18 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2560 (จำนวน 21 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2560 (จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2560 (จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560 (จำนวน 40 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2560 (จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2560 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More