Loading

wait a moment

ป้ายกำกับ: หนังสือ

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2560 (จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2560 (จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560 (จำนวน 40 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2560 (จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2560 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2560 (จำนวน 30 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2560 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2560 (จำนวน 33 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 12 /2560 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2559

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2559 (จำนวน 40 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 11 /2559 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2559

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2559 (จำนวน 40 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 11 /2559   “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2559

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2559 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 11 /2559 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2559

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2559 (จำนวน 25 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 11 /2559 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุม Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2559

บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2559 (จำนวน 35 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 11 /2559 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2559 (จำนวน 50 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 11 /2559 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมช Read More

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2559 (จำนวน 5 โรงเรียน) โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบหนังสือบริจาคห้องสมุดโรงเรียนโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 11 /2559 “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมชน Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 21 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพ อุดรธานี

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 21 วันที่ 5 สิงหาคม 2553 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 21 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 จังหวัดอุดรธานี มุ่งหน้าสู่อุดรธานี  : จังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทีมงาน “โครงการหนังสือเพื่อน้อง”  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 05.30 น. เช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กที่อยู่ห่างจ Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20 โรงเรียนบ้านหัวหิน ตรัง

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20 บริจาคหนังสือให้ 14 ห้องสมุดโรงเรียน กลุ่มวิจิตรอันดามัน อ.สิเกา จังหวัดตรัง ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5 โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5  โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริจาคหนังสือให้ 14 ห้องสมุดโรงเรียน กลุ่มวิจิตรอันดามัน อ.สิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 8,937  เล่ม มูลค่าราคาปก 1.4 ล้านบาท โดยคุณรตา ศิริพัฒนาไพบ Read More

กิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 19 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ เพชรบุรี

รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 19 วันที่ 8 มิถุนายน 2553 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 19 กิจกรรมจิตอาสาของชาวซีเอ็ดร่วมใจไปร่วมแรงจัดห้องสมุดโรงเรียน ครั้งนี้ที่มีพี่ๆ น้องๆ จากทีมผลิตหนังสือตำราวิชาการ และ staff ใจเกินร้อยจากทีมการตลาดซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไปรวมพลังจัดห้องสมุดกัน วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 ที่ ร.ร.บ้านหนองหงษ์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – ป.6  นักเรียน 107 คน ค Read More