สัมมนา National and International Conference on Education (NICE) 2018

NICE PSU 2018 | 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญครู อาจารย์ นักการศึกษา นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติทางการศึกษา National and International Conference on Education (NICE) 2018

ซึ่งในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัย workshop และปาฐกถาพิเศษจากเอกอัคราชทูต และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ
อาทิ ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดียและอินโดนิเซีย

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาการศึกษา นำไปสู่กระบวนการของการปฏิบัติ
  2. เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความตระหนักและเข้าใจร่วมกันในด้านการศึกษา ภาวะผู้นำ และนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม
  3. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพัฒนาสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
  4. เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nicepsu2018.com

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน