Loading

wait a moment

ซีเอ็ด ชูแนวคิด “4i” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผสานนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

ซีเอ็ด ชูแนวคิด “4i” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผสานนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม ณ ห้องราชาบอลลูน โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน SE-ED Academic Day ครั้ง 4 ที่มาใน Concept School Inspiration Starts here – โรงเรียน…จุดเริ่มต้น แห่งแรงบันดาลใจ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการร่วมยกระดับมาตรฐานโรงเรียน ให้กลายเป็น สถานที่เริ่มต้น จุดประกายแรงบันดาลใจที่ดี ให้กับเด็กๆ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ เป็นตัวช่วยให้เด็กๆ มีเป้าหมาย ได้รู้จักตัวเอง ก้าวทันกับนวัตกรรมต่างๆ และมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีโลก  นำทีมโดย ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาวิชาการ และธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ คุณทนง โชติสรยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. , ผศ.กนิษฐา พวงไพบูลย์ , ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , และ รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ที่มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพในครั้งนี้ด้วย

งานสัมมนาวิชาการ SE-ED Academic Day 2023 ภายใต้ Concept “ SCHOOL INSPIRATION STARTS HERE ” เป็นงานสัมมนาวิชาการที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนและครูผู้สอนมีแรงบันดาลใจในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ผสานนวตกรรม เพื่อให้เท่าทันและเอื้อต่อทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

โดย ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวย้ำถึงเรื่อง 4 i ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา นั่นก็คือ Inspiration-แรงบันดาลใจที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ โดยเฉพาะจากคุณครูที่จะส่งต่อไปยังนักเรียน / Innovation-นวัตกรรม ซี่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การปรับตัว อยู่ร่วมและใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ / Identity- ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวตน ความถนัด ความชอบ เพื่อต่อยอดในด้านการศึกษาและการออกไปสู่โลกของการทำงาน  ซึ่งภายในงานได้พูดถึงอัตลักษณ์ที่ควรจะเป็นตามบริบทของแต่ละโรงเรียนที่จะเลือกนำไปปรับใช้ เพื่อให้ผู้เรียน รู้ถึงตัวตนต่อความชอบและความสุขในการเรียน ด้วยการส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนของผู้เรียน / และ Internationality-การมุ่งสู่สากลที่ต้องแข่งขันกันในสังคมโลกด้วยการเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ซึ่งทั้ง 4 i นี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ทั้งนี้ ดร.มีโชค ยังได้ชี้ให้เห็นตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาของนานาชาติ เช่นหลักสูตรของ เคมบริดจ์ ที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านงานวิจัยและจะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 2-3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลกและเห็นถึงความสำคัญที่ผู้เรียนต้องพัฒนาให้เท่าทันตามยุคสมัย เพราะในที่สุดเด็กไทยต้องสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ มีสมรรถนะที่จำเป็น และเรียนรู้ถึงวิธีการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบผ่านโรงเรียน ที่เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญโรงเรียนและครูผู้สอนมีนวัตกรรมหรือมีเครื่องมือที่ตอบโจทย์ต่อการเรียนการสอนมากขึ้น

ขณะที่ คุณทนง โชติสรยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. และในฐานะคณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สช. กล่าวในงานสัมมนาว่า โรงเรียนต้องกระตุ้นให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และที่สำคัญโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งเรื่องของ ict , การเงิน , การเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมอื่น , การแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณทนง ยังได้พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยว่า มีหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แต่ยังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร ทั้งที่การศึกษาคือส่วนสำคัญของประเทศ ซึ่งถ้าหากไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาทางด้านการศึกษา ประเทศไทยจะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในการแข่งขันกับนานาประเทศ พร้อมย้ำด้วยว่าสถานศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อผลักดันให้การเรียนรู้มีประโยชน์สูงสุดสำหรับเยาวชนไทย

ซึ่งงานสัมมนาวิชาการ SE-ED Academic Day 2023 ภายใต้ Concept “SCHOOL INSPIRATION STARTS HERE” นี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ภาคเอกชนจะร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ผสานนวัตกรรม สร้างความเป็นตัวตน สู่มาตรฐานการศึกษาสากล

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน