ช้อปออนไลน์ ที่ www.se-ed.com มั่นใจด้วยการรับรองความน่าเชื่อถือระดับ GOLD

ช้อปออนไลน์ ที่ www.se-ed.com มั่นใจด้วยการรับรองความน่าเชื่อถือระดับ GOLD

ช้อปออนไลน์ | ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ช้อปออนไลน์ ที่ www.se-ed.com มั่นใจด้วยการรับรองความน่าเชื่อถือระดับ GOLD

ในยุค Thailand 4.0 ที่ระบบการขายสินค้ามุ่งเขาสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคที่มุ่งมาเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการความสะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ก็สามารถช้อปได้ตลอด และยังอำนวยความสะดวกส่งของถึงบ้านแบบไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเอง

แน่นอนครับ เมื่อมีร้านค้า ผู้ขายมากมายเกิดขึ้นมา ในฐานะที่เราเป็นลูกค้า จะมั่นใจได้อย่างไรว่าร้านค้าหรือผู้ขายนั้นๆ จะไม่โกงเรา หรือเป็นเว็ยไซต์ปลอมที่สร้างมาหลอกให้เราโอนเงินแล้วปิดเว็บหนี

ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีการสร้างมาตรฐานสำหรับ “เว็บไซต์ e-commerce” โดยเราจะคุ้นตากับโลโก้ DBD  ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ข้อ ประกอบด้วย

  1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล หมายถึง ธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย

  2. ด้านเงื่อนไขทางการค้า/การบริการ หมายถึง ธุรกิจต้องกําหนดและระบุเงื่อนไขทางการค้า/การบริการ ที่เป็นธรรม เช่น การยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ และวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

  3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์หมายถึง ธุรกิจต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ให้อํานาจในการเข้าทําการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล การรับรองตัวตนของบุคคลว่าเป็นผู้นั้นจริง ความไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล เป็นอันมั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทาง ไม่ยอมให้ปฏิเสธได้ว่าตนไม่ใช่ผู้ส่งข้อมูลนั้น

  4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ธุรกิจต้องกําหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท หมายถึง ธุรกิจต้องมีการกําหนดกลไกทางเลือกในการระงับ ข้อพิพาทระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ด้วยวิธีการที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่ํา โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย

และเว็บไซต์ www.se-ed.com ก็ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการให้ผ่านเกณฑ์โดยอยู่ในระดับ GOLD นักช้อปออนไลน์จึงมั่นใจได้ว่า ช้อปที่เว็บซีเอ็ด ได้ของชัวร์ และปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวครับ

ช้อปออนไลน์ ที่ www.se-ed.com มั่นใจด้วยการรับรองความน่าเชื่อถือระดับ GOLD

 

โปรโมชั่นสำหรับนักช้อปออนไลน์ คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน