100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ส่งเสริมพฤติกรรมรัก ” การอ่าน ” ให้กับเด็กและเยาวชน

100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ส่งเสริมพฤติกรรมรัก " การอ่าน " ให้กับเด็กและเยาวชน

ส่งเสริม ” การอ่าน” | หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน

100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ส่งเสริมพฤติกรรมรัก ” การอ่าน ” ให้กับเด็กและเยาวชน

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการคัดสรร 100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 โดยร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก คัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็ก คัดสรรหนังสือดีมีคุณค่าสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ” การอ่าน ” ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน ของคนไทยที่เข้มแข็ง โดยกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละช่วงวัย ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน และนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มอายุ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินการโครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2560 เพื่อเป็นการจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือดีและมีประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนที่ควรอ่าน ที่จะได้ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ได้มีโอกาสพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป

ทุกท่านสามารถหาซื้อหนังสือดีๆ ได้ ในบูธมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และบูธของสำนักพิมพ์ต่างๆ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2560 นี้ และยังหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอเชียบุ๊ค และซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่ขานรับ และสนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการจัดมุม 100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ในร้านหนังสือ 300 สาขา ทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ต่างๆ คลิก

 

รายการหนังสือดี 100 เล่ม สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน