การสมัครและกรอกข้อมูลโรงเรียน : โครงการหนังสือเพื่อน้อง

ขอสงวนสิทธิการพิจารณา: สำหรับแบบฟอร์มที่มีข้อมูลเพื่อขอรับบริจาคครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมมีไฟล์แนบเอกสารขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน!!

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน

“โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทฯ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไปแล้ว 4,582 โรงเรียน เป็นหนังสือจำนวน 2.14 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 ล้านบาท โดยในปี 2560 ได้บริจาคหนังสือแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 358 แห่ง เป็นหนังสือจำนวน 116,813 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 14.32 ล้านบาท

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

—————————————————————————————–

การขอรับบริจาคหนังสือห้องสมุดโรงเรียน เข้าร่วมโครงการหนังสือเพื่อน้อง โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

(1) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่ www.se-ed.com/csr โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง (พร้อมต้องระบุอีเมลที่ติดต่อรร.ได้)
(2) จะต้องมีแนบไฟล์หนังสือหนังสือราชการ “ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน”
**กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่แนบหนังสือฯ จะถือว่าการสมัครขอรับบริจาคไม่สมบูรณ์**

*กรณีไม่มีข้อมูล รร.สามารถเสนอขอรับบริจาคโดย ให้ส่งอีเมลเป็นไฟล์แนบหนังสือราชการ “ขอเข้าร่วมโครงการ หนังสือเพื่อน้อง” ให้ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน+ระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

←≼ หมายเหตุ สำคัญ!! ≽→

  • e-mail* ที่ระบุควรเป็นอีเมลที่สามารถติดต่อโรงเรียนได้จริง!!
  • ก่อนการส่งมอบ รร.จะได้รับอีเมล เพื่อตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการส่งมอบหนังสือบริจาคสมุดโรงเรียน
  • ให้ระบุสาขาร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่รับหนังสือบริจาค โดยผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสามารถมารับมอบได้จริง!

ทั้งนี้ในส่วนของการมอบหนังสือบริจาค โครงการหนังสือเพื่อน้อง จะพิจารณาดำเนินการตาม
|★| ลำดับรายชื่อโรงเรียนที่เสนอ
|
★| กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ
|
★| มีไฟล์หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน
|
★| และเป็นสถานศึกษาของรัฐที่ยังไม่เคยได้รับบริจาคจากทางโครงการฯ มาก่อน เป็นสำคัญ


ตย.การกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อโรงเรียน

ขั้นตอนที่ (1) กรอกข้อมูลโรงเรียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

 

ตย.หนังสือนำส่งจากโรงเรียน

 

ขอสงวนสิทธิการพิจารณา: สำหรับแบบฟอร์มที่มีข้อมูลเพื่อขอรับบริจาคครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมมีไฟล์แนบเอกสารขอความอนุเคราะห์ จากโรงเรียน!!


FAQ : วัตถุประสงค์วิธีการรับมอบหนังสือบริจาค

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน