Loading

wait a moment

วัตถุประสงค์ :โครงการหนังสือเพื่อน้อง


11 ปีที่ผ่านมา โครงการหนังสือเพื่อน้อง
ได้บริจาคหนังสืออย่างต่อเนื่องให้กับ
ห้องสมุดโรงเรียนไปแล้วจำนวน 4,483 โรงเรียน

โครงการหนังสือเพื่อน้อง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ซีเอ็ด พนักงานทุกๆ คน จะมีปณิธานร่วมกันเป็นประโยคสั้นๆ ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่ง” คือนอกจากการประกอบธุรกิจหนังสืออย่างโปร่งใส ซื่อตรง มีธรรมาภิบาลในการทำให้คนไทยเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น แล้ว อีกสิ่งที่เราตระหนักอยู่เสมอว่า การที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้นได้ เราจะละเลยน้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลนไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ซีเอ็ดจึงได้ดำเนิน โครงการ “หนังสือเพื่อน้อง” โดยบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือและแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบัน “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเป็นปีที่ 12 บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ได้บริจาคไปแล้ว 4,483 โรงเรียน เป็นหนังสือจำนวน 2.12 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 ล้านบาท


“เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น”


FAQ : การสมัครและกรอกข้อมูลโรงเรียน | วิธีการรับมอบหนังสือบริจาค

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน