Loading

wait a moment

ซีเอ็ดจัดงานใหญ่ SE-ED Academic Day 2023

ซีเอ็ดจัดงานใหญ่ SE-ED Academic Day 2023

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ SE-ED Academic Day 2023 “ SCHOOL INSPIRATION STARTS HERE ” ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น.–16.00 น. ณ ห้องราชาบอลลูน ชั้น 11 อาคาร 2  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยท่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียน

โดยภายในงานมีห้องสัมมนาใน 4 หัวข้อดังนี้

 • ห้องที่ 1 : หัวข้อทิศทางการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารยุคใหม่ (สำหรับผู้อำนวยการ)
  • โดย คุณทนง โชติสรยุทธ์
 • ห้องที่ 2 : หัวข้อการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล (Development for Global Citizenship)
  • โดย ผศ. กนิษฐา พวงไพบูลย์
 • ห้องที่ 3 : การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนหลักสูตร English Program
  • โดย ผศ.ดร. พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
 • ห้องที่ 4  : หัวข้อหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมโดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้ (STEAM)
  • โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดฯขอเรียนเชิญ  ท่านผู้อำนวยการ  /  รองผู้อำนวยการ  /  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / คุณครูผู้สอน

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา) ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาตลอดวัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ในงานครั้งนี้ด้วย โดยสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาผ่าน QR CODE หรือส่งแบบตอบรับร่วมสัมมนาได้ที่ distribute@se-ed.com เพื่อสำรองที่นั่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน