Pre-Test A-Level 4 วิชา ไม่ควรพลาด

Pre-Test A-Level 4 วิชา ไม่ควรพลาด

ซีเอ็ดเปิดรับสมัคร
Pre-Test A-Level 4 วิชา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และชีวะ 
 ห้ามพลาด

 • จุดเด่นของ Pre-Test
  • จำลองการสอบออนไลน์เสมือนจริงทั้งจำนวนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ และเวลาการสอบ
  • วิเคราะห์ผลการสอบละเอียดแยกย่อยรายตอนและหัวข้อ เพื่อให้ผู้สอบรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและนำไปใช้วางแผนพัฒนาความรู้เพิ่มเติมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
  • เฉลยข้อสอบแบบละเอียด แสดงวิธีทำ คำอธิบายพร้อมเหตุผล
  • วิเคราะห์แนวข้อสอบจริง แสดงข้อแนะนำการทำข้อสอบในแต่ละเรื่องโดยละเอียด
  • ผู้เข้าสอบจะได้ดูคลิปวิดีโอเฉลยกับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบผ่านทางออนไลน์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเจาะลึกข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด
  • สามารถดูวิดีโอเฉลยข้อสอบย้อนหลังได้

A-level ภาษาอังกฤษ

 • ค่าสมัคร 220 บาท 
 • จำลองข้อสอบ 3 หัวข้อ จำนวน 80 ข้อ
  • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills)
   • ตอนที่ 1 เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short Conversation) จำนวน 16 ข้อ
   • ตอนที่ 2 เติมบทสนทนาแบบยาว (Long Conversation) จำนวน 8 ข้อ
  • ทักษะการอ่าน (Reading Skill)
   • ตอนที่ 3 โฆษณา (Advertisements) จำนวน 6 ข้อ
   • ตอนที่ 4 บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or Service Review) จำนวน 6 ข้อ
   • ตอนที่ 5 รายงานข่าว (News Report) จำนวน 6 ข้อ
   • ตอนที่ 6 ภาพประกอบบทความ (Visuals) จำนวน 6 ข้อ
   • ตอนที่ 7 บทความทั่วไป (General Articles) จำนวน 16 ข้อ
  • ทักษะการเขียน (Writing Skill)
   • ตอนที่ 8 เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text Completion) จำนวน 15 ข้อ
   • ตอนที่ 9 เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph Organization) จำนวน 5 ข้อ
 • ระยะเวลาการสมัครและลงทะเบียน1 ธันวาคม 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 
 • กำหนดการสอบ Pre-test : เริ่มสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 (สอบได้ครั้งเดียว)
 • รับชม VDO เฉลยเจาะลึกข้อสอบ Pre-test : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2567 
 • สมัครได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา
 • SE-ED Online https://se-ed.com/s/dp6Y
 • 🔸 Shopee : 
 • 🔹 Lazada : 

A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 • ค่าสมัคร 220 บาท 
 • จำลองข้อสอบ จำนวน 30 ข้อ
  • ตอนที่ 1 จำนวนและพีชคณิต จำนวน 17 ข้อ
  • ตอนที่ 2 การวัดและเรขาคณิต จำนวน 5 ข้อ
  • ตอนที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น จำนวน 5 ข้อ
  • ตอนที่ 4 แคลคูลัส จำนวน 3 ข้อ
 • ระยะเวลาการสมัครและลงทะเบียน1 ธันวาคม 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 
 • กำหนดการสอบ Pre-test : เริ่มสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 (สอบได้ครั้งเดียว)
 • รับผลสอบและเฉลย Pre-test : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 • รับชมเฉลย Live สด เจาะลึกข้อสอบ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • รับชม VDO เฉลยเจาะลึกข้อสอบ Pre-test : 2 มีนาคม – 12 เมษายน 2567
 • สมัครได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา
 • SE-ED Online https://se-ed.com/s/dp60
 • 🔸 Shopee : 
 • 🔹 Lazada : 

A-level เคมี

 • ค่าสมัคร 220 บาท 
 • จำลองข้อสอบ จำนวน 35 ข้อ
  • สมบัติของธาตุและสารประกอบ จำนวน 17 ข้อ
  • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จำนวน 16 ข้อ
  • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร จำนวน 2 ข้อ
 • ระยะเวลาการสมัครและลงทะเบียน1 ธันวาคม 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 
 • กำหนดการสอบ Pre-test : เริ่มสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 (สอบได้ครั้งเดียว)
 • รับผลสอบและเฉลย Pre-test : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 • รับชมเฉลย Live สด เจาะลึกข้อสอบ : วันที่ 2 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รับชม VDO เฉลยเจาะลึกข้อสอบ Pre-test : 9 มีนาคม – 9 เมษายน 2567
 • สมัครได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา
 • SE-ED Online https://se-ed.com/s/dp6X
 • 🔸 Shopee : 
 • 🔹 Lazada : 

A-level ชีววิทยา

 • ค่าสมัคร 220 บาท 
 • จำลองข้อสอบ 5 หัวข้อ จำนวน 40 ข้อ
  • 1. ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมจำนวน 6 ข้อ
  • 2. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต จำนวน 6 ข้อ
  • 3. ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ จำนวน 13 ข้อ
  • 4. โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช จำนวน 8 ข้อ
  • 5. พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ จำนวน 7 ข้อ
 • ระยะเวลาการสมัครและลงทะเบียน1 ธันวาคม 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 
 • กำหนดการสอบ Pre-test : เริ่มสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 (สอบได้ครั้งเดียว)
 • รับผลสอบและเฉลย Pre-test : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 • รับชมเฉลย Live สด เจาะลึกข้อสอบ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • รับชม VDO เฉลยเจาะลึกข้อสอบ Pre-test : 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2567
 • สมัครได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา
 • SE-ED Online https://se-ed.com/s/dp60
 • 🔸 Shopee : 
 • 🔹 Lazada : 
ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน