เด็กโรงเรียนสังกัด กทม. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

เด็กโรงเรียนสังกัด กทม. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับนานาชาติ


20 ตุลาคม 2563 , กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND online 2020  ได้รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งในปีนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก ทางบริษัทจึงได้ดำเนินการจัดแข่งขันแบบ online โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการประกอบหุ่นยนต์ อันจะเป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education และ Coding ในสถานศึกษา หลังจากการแข่งขันภายในประเทศเสร็จสิ้นลง ทางบริษัทได้จัดส่งวิดีโอผลงานของทีมผู้แข่งขันที่เข้ารอบ ไปแข่งขันแบบ online ในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563  ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  ในประเภท Robot Creation หัวข้อ (Help us ! Robot!) หุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์ต้านภัย COVID-19

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โดยได้มีการประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่
9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีนักเรียนจาก โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล Grand, Gold, Silver และBronze อันนำมาซึ่งความภาคภูมิแก่โรงเรียน สถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และตัวนักเรียน

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

ในการนี้ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เรียนเชิญ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานมอบเหรียญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจ โดยมีทางคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานคร รางวัล Grand Prize แสดงผลงานให้รับชม

ท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานคร รางวัล Grand Prize

 

ผลการแข่งขัน IYRC ONLINE 2020 เฉพาะเยาวชนทีมชาติไทย

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับจูเนียร์ (Creative Design Junior)

1. ทีม J01 บ้านบางกะปิ, #โรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร
(โครงงาน STERILIZER AMAZING ROBOT — หุ่นยนต์รักอากาศ) #ได้รับรางวัล Gold Prize.
สมาชิกทีม :
1. เด็กหญิงอาณิสา ลำอิน (MISS ARNISA LUMIN)
2. เด็กหญิงสุวพิชชา โสภาคดิษฐ์ (MISS SUWAPITCHA SOPAKDIT)
3. เด็กชายหิรัญพงษ์ ลิ้มวงศ์พิพัฒน์ (MASTER HIRUNPONG LIMWONGPIPAT)
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวปาริชาติ จันทร์ย้อย (MISS PARICHAT JANYOY)

 

2. ทีม J02 ปุ๊บปั๊บทีม, #โรงเรียนวัดบุคคโล สังกัดกรุงเทพมหานคร
(โครงงาน SOS ROBOT) #ได้รับรางวัล Gold Prize
สมาชิกทีม :
1. เด็กชายนครินทร์ เทียนชัย (MASTER NAKARIN THENCHAI)
2. เด็กชายเจดสดา ลากุล (MASTER JEDSADA LAKUN)
3. เด็กชายวสันต์ หาดแก้ว (MASTER WASAN HADKEAW)
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวกมลมาลย์ ทรงแสงจันทร์ (MISS KAMONMAN SONGSANGJAN)

 

ผลการแข่งขัน IYRC ONLINE 2020 เฉพาะเยาวชนทีมชาติไทย

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับซีเนียร์ (Creative Design Senior)

1. ทีม S03 หมวกป้องกันโควิด-19, #โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
(โครงงาน COVID-19 PROTECTIVE HELMET) #ได้รับรางวัล Grand Prize
สมาชิกทีม :
1. นายเสฏฐนันท์ สมชื่น (MR. SETTHANAN SOMCHUERN)
2. นายสุรนันท์ จิราภรณ์ (MR. SURANAN CHIRAPORN)
3. นายธนภัทร อินทรโฆษิต (MR. THANAPHAT INTHARAKOSIT)
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวอาทิตยา เทียนดำรง (MISS ATHITTAYA TIANDAMRONG)

 

2. ทีม S02 กล่องฆ่าเชื้อโควิด-19, #โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานคร
(โครงงาน COVID-19 STERILIZATION BOX) #ได้รับรางวัล Gold Prize
สมาชิกทีม :
1. นายธนภัทร ดาวลอย (MR. TANAPAT DAO-LOY)
2. นายนล ศรีนารักษ์ (MR. NOLE SRINARAK)
3. นายปานณวัตร ลมพัด (MR. PANNAWAT LOMPAD)
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวกตัญชลี พงศ์ทองมี (MISS KATANCHALEE PONGTHONGMEE)

 

4. ทีม S05 หุ่นยนต์รถฉุกเฉิน, โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
(โครงงาน ROBOT AMBULANCE) #ได้รับรางวัล Gold Prize
สมาชิกทีม :
1. เด็กชายเทียนทอง มีชัยศรี (MASTER THIANTHONG MEECHAISIR)
ครูผู้ควบคุมทีม :
นายสายัณห์ สิทธิสุนทร (MR. SAYAN SITTISUNTRON)

 

5. ทีม S01 นาหลวงโรบอททีม, โรงเรียนนาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร
(โครงงาน AUTOMATIC MASK DISTRIBUTION MACHINES) #ได้รับรางวัล Silver Prize
สมาชิกทีม :
1. นายณัฐนันท์ แม้นอิ่ม (MR. NATTHANAN MEANIM)
2. นายรพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุล (MR. RAPHIPHONG PITIPIROMSAKUN)
3. นายชัยสิทธิ์ เปรมปรี (MR. CHAYASIT PREMPREE)
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวทศพร โนนวิเศษ (MISS TOTSAPORN NONWISEST)

 

6. ทีม S06 เครื่องกรองโควิด-19, โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
(โครงงาน PORIFER AIR) #ได้รับรางวัล Silver Prize
สมาชิกทีม :
1. เด็กหญิงศสิชา แซ่อึ้ง (MISS SASICHAR SAE-AUNG)
2. เด็กหญิงณัฐณิชา สีม่วง (MISS NATTHANICHA SEEMOUNG)
3. เด็กชายอดิศร สาธร (MASTER ADISORN SATORN)
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวธัญญลักษณ์ เอี่ยมเจริญ (MISS THUNYALAK AIEMCHAROEN)

ความสำเร็จจากรางวัลต่างๆ ที่เด็กนักเรียนได้รับเป็นเพราะการศึกษาที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชน พัฒนาความสามารถและทักษะด้านต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างผลสัมฤทธิ์โดดเด่นน่าภูมิใจ จนผลงานต่างๆได้รับการยกย่องและชื่นชมจากประเทศต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ภาพงานทั้งหมด

พิธีมอบรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด…

โพสต์โดย SE-ED Book Center เมื่อ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2020

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน