ค่าย daycamp กลับมาอีกครั้ง ตามเสียงเรียกร้อง

ค่าย daycamp | ซีเอ็ด

ค่าย daycamp กลับมาอีกครั้ง ตามเสียงเรียกร้อง

เนื่องด้วยกระแสตอบรับจากค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม และด้วยเสียงเรียกร้องของผู้ปกครองหลายๆ ท่าน ซีเอ็ดได้จัดค่ายอีกครั้งกับค่าย daycamp ที่น้องๆ พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด

ขอแนะนำสุดยอด 2 ค่าย daycamp จากซีเอ็ดที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

สถานที่จัดค่าย : ห้องอบรม อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (อาคารจอดรถ ชั้น 11)

ผู้เข้าร่วม : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 14 ปี

สมัครร่วมค่าย : ร้านซีเอ็ดทุกสาขา และ www.se-ed.com

1.ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ ตอน Young Creative Maker นักคิดนักสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่น้อง ๆ จะได้ลงมือประกอบชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยง น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้สาขานี้ รวมถึงพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering design process) ให้น้อง ๆ เรียนรู้การทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นทักษะที่ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้พัฒนาตัวเองกลายเป็นนักเทคโนโลยีต่อไป

ค่ายนี้จะเน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการลงมือทำเชิงปฏิบัติ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้กับวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ การสร้างและการได้ลงมือทำโครงงานจริง ซึ่งน้อง ๆ จะได้ลงมือบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรด้วยตัวเอง โดยมีพี่เลี้ยงที่เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด น้อง ๆ จะได้เข้าใจถึงการประกอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหัวใจของเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ น้อง ๆ ยังจะได้ตกแต่งชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองให้กลายเป็น “แท่นโชว์กระสวยอวกาศสีสันตระการตา” ที่สวยงาม และได้รับโมเดลเพิ่มเติมอื่นๆ นำกลับไปสร้างต่อเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งสนุกและภูมิใจกับผลงานที่ไม่เหมือนใคร

maker

พิเศษ รหัสส่วนลด maker30066101

เพื่อเป็นส่วนลดจากราคาปกติ 1,350 บาท   ลดเหลือเพียง 1,200 บาท

รายละเอียดการสมัครค่าย Young Creative Maker คลิก

2.ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ ตอน STEM Activity ฝึกสร้างนวัตกรรมอัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์ iKids ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM

เป็นค่ายเยาวชนที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มาจากอักษรย่อของสี่สาขาวิชาหลักคือ Science (วิทยาศาสตร์), Technology (เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) คือการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้สาขาหลักดังกล่าวโดยเน้นด้าน ความเข้าใจ ให้เด็กเชื่อมโยงความรู้หลักนั้น , การวิเคราะห์ เน้นให้เด็กมีความคิดเชิงวิเคราะห์ และ การแก้ปัญหา ที่ฝึกให้เด็กมองภาพและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

น้อง ๆ จะได้รับการพัฒนาให้ กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ โดยการนำความรู้ ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือสร้างเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ค่ายนี้ฝึกให้น้อง ๆ ได้คิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล กล้าคิดกล้าทดลอง ผ่านการประกอบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ “หุ่นยนต์คณิตคิดสนุก” “หุ่นยนต์แรลลี” และ “หุ่นยนต์เตะฟุตบอล” นำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองในการปฏิบัติภารกิจที่มี และได้ทดสอบในสนามการแข่งขัน IYRC (International Youth Robot Competition) ระดับนานาชาติ

STEM

พิเศษ รหัสส่วนลด STEM30066101

เพื่อเป็นส่วนลดจากราคาปกติ 950 บาท   ลดเหลือเพียง 800 บาท

รายละเอียดการสมัครค่าย STEM Activity คลิก

 แผนที่ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 086-971-8900 หรือ www.ikidsweb.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน