เยาวชนไทยคนเก่ง…คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC THAILAND Online 2021

แถวบน(เรียงจากซ้ายไปขวา) ประเสริฐ  ฉวีอินทร์, รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล, อัมพร อุนทสูรย์และดวงใจ จีนานุรักษ์
แถวล่าง(เรียงจากซ้ายไปขวา) พลอยนภัส พรพีรชัย, ธวัชชัย บุรีรัตน์, ยศนนท์ ทองสุขและณชัย สรวมศิริ
ทีม E.tech Robot team วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รางวัลเหรียญทอง รุ่นซีเนียร์ IYRC Online 2021

——————————————————————

             (วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 /กรุงเทพฯ) “ซีเอ็ด” ร้านหนังสือที่ตอบโจทย์คนรักหนังสือได้อย่างครบเครื่องมายาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย และซีเอ็ดยังมีฐานะเป็นสมาชิกสมาคม IYRA (สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Association) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้เป็นผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ IYRC Thailand และได้พาตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC (International Youth Robot Competition) แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก ทางผู้จัดจึงได้ดำเนินการจัดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการประกอบหุ่นยนต์ อันจะเป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education และ Coding ในสถานศึกษา หลังจากรับสมัครผู้แข่งขันภายในประเทศเสร็จสิ้นลง ทางซีเอ็ดในฐานะผู้จัดกิจกรรมจึงได้จัดส่งวิดีโอผลงานของทีมผู้แข่งขันที่เข้ารอบ ไปแข่งขันแบบออนไลน์ ในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2021 ในระหว่างวันที่ 21 –23 สิงหาคมที่ผานมา ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในประเภท Robot Creation หัวข้อ  Robot, Be My Friend!” (หุ่นยนต์ มาเป็นเพื่อนกัน!)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านทางผู้จัดงานฯ ได้มีการประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC Online 2021 จากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกร่วมทั้งหมดกว่า 180 ทีม แบ่งเป็นประเภทรุ่น จูเนียร์ 77 ทีม และรุ่นซีเนียร์ 83 ทีม และทีมตัวแทนยุวชนจากประเทศไทยได้รับรางวัลจำนวน 15 ทีม

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางซีเอ็ดได้จัดพิธีมอบรางวัล IYRC Online 2021 (International Youth Robot Competition) ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์  ชั้น 3 โซนศูนย์การศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ และคุณดวงใจ จีนานุรักษ์ ผู้อำนวยการสายงานขายและจัดจำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณประเสริฐ  ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและคุณอัมพร อุนทสูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมมอบรางวัลให้แก่ทีมตัวแทนยุวชนจากประเทศไทยที่คว้ารางวัลมาดังนี้

รุ่นจูเนียร์ (อายุระหว่าง 812 ปี)

รางวัลระดับ Gold (เหรียญทอง)
ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และบัตร Seed Gift Card มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่

1. ทีมโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ชื่อผลงาน Quake Fire Drought Food
สมาชิกทีมได้แก่
1. เด็กชายสุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
2. เด็กชายศดิศ อ้นอินทร์
3. เด็กชายวงศพัทธ์ ศิริวัฒนาหิรัญ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายสมบูรณ์ ศิริวัฒนาหิรัญ

รางวัลระดับ Silver (เหรียญเงิน)
ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และบัตร Seed Gift Card มูลค่า 2,000 บาท ได้แก่

1. ทีม Pufah Plearnpattana โรงเรียนเพลินพัฒนา
ชื่อผลงาน Robot Pet สมาชิกทีมได้แก่
1. เด็กชายภูฟ้า สัจจวโรดม
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายวิวัฒน์ สัจจวโรดม

2. ทีม Banbangkapi 01 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน Robot save lives my lover สมาชิกทีมได้แก่
1. เด็กหญิงมาริสา เสร็จธุระ
2. เด็กชายพิทวัส เพียลาดไหล
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายนวมินทร์ แก้ววิเศษโฮง

3. ทีม Banbangkapi 02 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน Best friend basket robot สมาชิกทีมได้แก่
1. เด็กชายพุทธากร ศุภธรรม
2. เด็กชายธนวรรธน์ ทองนุ่น
3. เด็กชายธีรพิชญ์ พรหมรุ่ง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปาริชาติ จันทร์ย้อย

รุ่นซีเนียร์ (อายุระหว่าง 1218 ปี)

รางวัลระดับ Gold (เหรียญทอง)
ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และบัตร Seed Gift Card มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่

1. ทีม E.tech Robot team วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ชื่อผลงาน E.tech robot is my best friend สมาชิกทีมได้แก่
1. นายณชัย สรวมศิริ
2. นายธวัชชัย บุรีรัตน์
3. นายยศนนท์ ทองสุข
4. นางสาวพลอยนภัส พรพีรชัย
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายวศิน แซ่เจ็ง

รางวัลระดับ Silver (เหรียญเงิน)
ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และบัตร Seed Gift Card มูลค่า 2,000 บาท ได้แก่

1. ทีม Yan Wang โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
ชื่อผลงาน Sun Flowey Robot สมาชิกทีมได้แก่
1. นางสาวสินีนาท เรืองศรี
2. นางสาวธีมาภรณ์ พลฤทธิ์
3. นางสาวมณิอร อินทริง
4. นางสาวจุฑามาศ สุขอยู่
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายศานติ ภูมิกาล

2. ทีม Warition วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ชื่อผลงาน Machine Vision Robot สมาชิกทีมได้แก่
1. นายวริทธิ์ มหิตธิ
2. นายกวินท์ กาละกุล
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายณรงค์ บรรณเลิศ

รางวัลระดับ Bronze (เหรียญทองแดง)
ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และบัตร Seed Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ได้แก่

1. ทีม Dino Friend โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน Dino Friend สมาชิกทีมได้แก่
1. เด็กชายอดิศร สาธร
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายสายัณห์ สิทธิสุนทร

2. ทีม Friendcher โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน Friendcher สมาชิกทีมได้แก่
1. เด็กหญิงศสิชา แซ่อึ้ง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายสายัณห์ สิทธิสุนทร

3. ทีม Innovators SPIM โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผลงาน Joally Robot สมาชิกทีมได้แก่
1. เด็กหญิงนันท์นภัส ชื่นวิทยกุล
2. เด็กชายดุลยภาค อารยางกูร
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นางสาวปิยดา บุญศักดิ์

4. ทีมนาหลวงโรบอท ทีม 1 โรงเรียนนาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน เจ้าหนูบ็อกบ็อก (Box Box Bot) สมาชิกทีมได้แก่
1. นายณัฐนันท์ แม้นอิ่ม
2. นายรพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุล
3. นายชัยสิทธิ์ เปรมปรี
4. นายวีรภัทร อินโสภา
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นางสาวทศพร โนนวิเศษ

5. ทีมนาหลวงโรบอท ทีม 2 โรงเรียนนาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน BULSAJO สมาชิกทีมได้แก่
1. นางสาวณิชชา ปิติรัชต์ธนา
2. นางสาววายามะ แก้วจุมพล
3. นางสาวมณีรัตน์ ทิพยกะลิน
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายพิทักษ์ สมบรรณ

6. ทีม EN Robot วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ชื่อผลงาน Automatic Delivery Robot สมาชิกทีมได้แก่
1. นายเบญจรงค์ แสนมิ่ง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม: นายวัชรัตน์ แช่มชื่น

7. ทีม KHEMARAT ROBOT 2 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ชื่อผลงาน Food delivery robots and oxygen tanks สมาชิกทีมได้แก่
1. นายสมโภชน์ สีดาสี
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : นายเสริมสุข ศรีลาเลิศ

8. ทีม KHEMARAT ROBOT 1 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ชื่อผลงาน Robots to kill covid 19 สมาชิกทีมได้แก่
1. นายนัฐวุฒิ สุวรรณวิสุทธิ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม: นายยุรนันท์ สมาฤกษ์

ซีเอ็ด ยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่” 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center

ร่วมแสดงความคิดเห็น และแชร์ไปยัง Facebook ของท่าน